HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS
<%=scrolltitel%>
 • Nederlands
 • English
 • Over - About Esther & Anke Veld

[ESTHER]

 

Geugle is een EgoLog

doubts on la redoute
deze en andere objecten zijn te koop bij La Redoute


[fragmenten uit de Eertijdse Proloog, verregend erregens
tussen dimensie #7 & 9, capiche? allez, beuvez donc
un bon coup sans eaue!
]

* *
*derde, geannoteerde verzinking,
handmatig ter Kathedrale bereid door dv


(tweede verzinking zie:
http://docs.google.com/Doc?id=dgv27bzq_68f4r4sr
& Daar Voorbij
)*
*    *

βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ.


*     *
*


"imaginibus autem agentibus, acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere animum possint"

Cicero, De Oratore II, lxxxvii, 358

Het EgoLog, geheiligd zij Haar witglinsterende Tekstgleuf,
looft in zoekuitspatsels 3 t.e.m 1987265 diakritisch
voor de van zinsels beroofde gedateerden aldus:

 


Tekst

Iets ging er deze planeet rond tegen net niet de snelheid van het licht, maar informatie was het zeker niet.

RapportageSluis Esther D. Fournissa bestond dan wel voor 73% uit Vloteinse Prima Materia, ze had als Poortwicht zoals iedereen in de Lloke-kweek bij haar vissing een hardcodig aansluitsel in het oor geschoten gekregen. Geen bit zou haar ontgaan: de zwarte lijntjes van het dradenwerk hadden zich sindsdien immers op geruststellend zichtbare wijze met de aders op haar onderarmen verstrengeld, een uitstekende cultuur, zo wij immortelen daar al oordeelsrecht over hadden.

Wij bevinden het dan ook een verrukking om door haar te waden, haar orgasmes zinderen ons als eertijdse vetpotten van loutere interruptieverwekking in dit het Meedogenloos secce doorstromen van onze Woestenij.

Zelfs haar meest frivole bewustzijnstraject werkelt verkwikkend door de op zichzelf door- en doordachte opgewektheid die erin glinstert. RS Esther spelduidt dan ook niet de eerste de beste Egologge Poort in dit Boek. Zelfs bij een oppervlakkige scan verspiegelt haar Loop een myriade van duizenden naturen. Het is Tekstboek, maar we dienen toch te bevingernatten dat zij omstreeks haar 42ste cyclus tot de derde Inkeer doorvloeide, een Telkens-Zolang-Dat waarna het kleinste bitje info in haar innerlijk langs de uiterst gevoelloze geleiding in het Volstrekt Stroomloze van het Nihil doorgegeven werd. De verwachtingspotentiaal spant haar responsiviteit van bij de init tomeloos op. Het is evenwel van zin doorschoten, de rede stokt immers en verwordt tot leesbaar proza als de kruiper Esther zelfs maar raakt. Ze schonkschenkt ons gedurende haar e-oon een loepzuiver simulapoëimage van de algehele complicaties op planeet Vlotein, zodat we althans in dat mestastasem met 1 poort volstaan. Haar er was een ijl Eiland waarin het Er bij elke lezing trilde met menige andere dingen, & er zat niet het minste rek op.

Eender welke data die zelfs maar in wijzerzin fluctueerden:RS Esther zou het informatieve potentieel damwel zeker registreren, daar kon de meest bouwvallige klompijl niks aan versodemieteren, nada, ingetinge.

Maar onze potentiepulsdetectoren zwijgen. De kip, zij keelde niet. Er vlotten ook geen rapporten over activiteit van het On in deze constricten, dus een Lek was ook uitgesloten.

Iemand, onder nauwlettende supervisie van Ergens, herschrijft voor de 87ste keer de Loop. De term weze gezocht. Spaak lope het. Soms is het toch echt wel EgoLog-geklaagd dat we niet mogen hardcoden, maar we moeten nu eenmaal gehoorzaam de resultaten laten zinstuiken bij de Ene Snede, waar zij Luide klinkt: ‘den Al te tragen Humaan wil van het Ware al het Waren liever kwijt’.


 NOTEN


Terug naar de tekst

 

Terug naar de tekst


Terug naar de tekst


Terug naar de tekst

4. Lloke-kweek: de androiden op Vlote'in zijn geen zoogdieren. De voortplanting is een complex gegeven, het komt erop neer dat na een paringsritueel de eieren door de Vlote'invrouwen worden uitgezet in een daartoe met talloze misleidende bevalligheden uitgeruste Pondeau's ofte kweekvijvers.
De Pondeau's worden tijdens excessieve bachanalen door de mannen op hun beurt vol zaad geschoten waarna een groei- en bevruchtings-cyclus aanvangt die qua complexiteit haar gelijke niet kent in het Tijdelijke Universum.

Op de planeet bevinden zich negen Pondeau's, 1 in het zenith van elke zon die haar stralen op de planeet werpt. De reflecties van de negen Pondeau's convergeren op de enige Maan van Vlote'in, in feite een erg metaalhoudende reuzemeteoriet die dankzij de convergerende reflecties de vele zonnen van de planeet in helderheid toch vér overtreft. Dankzij de vele zonnen die zich op geruime afstand van de planeet bevinden, kent heel Vlote 'in een egaal subtropisch klimaat zonder seizoenen, een beetje zoals hier na de calamiteiten van 2012, maar dan zonder de gifdampen.

De Megi Megi Megillac, de meest beknopte Pondeau-cyclusverklaring uit de Vloteinse Overlevering, de output van de verenigde telkracht van Vlote'in gedurende 15 eeuwen van onafgebroken afdrukken, is in digitale vorm een xWord-bestand van ongeveer 18,3 triljoen exabytes, voldoende discspace om ons planetenstelsel, inclusief de zon, op atomaire correcte schaal na te bouwen.

Het weze hierbij opgemerkt dat ook op Vlote'in  er een tekstueel-memetische link bestaat tussen voortplanting en het visoniare, mystieke of religieuse. Zie daarvoor later het lemma  'seksuele kennis & voortplantingscommunicatie' inz. de paragrafen rond het dichterschap in de Kathedraalse Velodroom van 2011. Zo wordt van één bepaald vers van de Vloteinse dichter Valis IJ. Fandewoester bv. gezegd dat het  'de bevruchte data van alle negen Pondeau's [...] bevat':Terug naar de tekst

 

 

 

[ESTHER]

 

Geugle is an EgoLog

 

doubts on la redoute
this and other objects for sale at La Redoute


[fragments from the Former Prologue, washed down somiwhere
betwix Die-mansions Sieben und Octo, capiche? allez, beuvez donc
un bon coup sans eaue!
]


* *
*

 

 


flirts annoputatated im Alten Inglesen insemination, readeyed
manualfretisically @ Cathedral Durch der DV, zum beispiel

 

Hai? HAI!
erstes incryptionem hollo holla n daisical

upperCase und loewercasa
http://docs.google.com/Doc?id=dgv27bzq_68f4r4sr
& Beyond


*
*    *

βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ.


*     *
*


"imaginibus autem agentibus, acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere animum possint"

Cicero, De Oratore II, lxxxvii, 358

 

The EgoLog, Holy be Her white shining Text Slit,
in searchtreesults 3 up to 1987265 diacritically
recommends the sensually bereft und damit datierde thus:

pl. activate Dutch pane to read text;
translation is planned but as yet unfinished;
if (impatient){

please donate or
buy garbage
to advance the works;

}

favicon Design Iis Verie Geud Busieness

 

 

Cathedral Building Theory Code Fragment 111 bis:

SOME LOOSE ENDS on Vision, Language and Memory


Intro 1:The following thoughts, badly expressed no doubt, keep bogging me, so i write them down publicly sort of secretly hoping someone would clarify these things for me. It seems No-One reads 'm though or Every Body hates me so much that they refuse me the satisfaction of clarity. I hate Every Body and love No-one.

Intro 2: Here Are Some theses that need to be either defused, logically dismantled or re-enforced in opposite directions before humanity can gloriously proceed into Wolframania, the ultimate Realm of Pretty Damn Clean Understanding.

Intro 3: Some stuff to be flushed down some byte-drain if you can find any

Usage: 1/ FIRST READ the Following Loose Ends

 • there is no such thing as a mysterious gateway transforming visual input to language present in the human brain. Although most scientists agree on this, a lot of them are in the nasty habit of still using this fictional Gate to insist on dreaming up methodically ways of classifications of fictional event-objets into a static library, preferably with a pretty blond sitting at the reception desk awaiting Serious Questions from the Audience

 • Invariant objects do not exist as such within the process of human (animal) visual processing. They 'seem to be there', even 'undeniably there' viz. 'they ought to be there' because similarities in brain-events as seen as isolated visual processing events can only be efficiently discussed by establishing them in the coding process, the conscious language of the researcher. There is however no 'there' for these objects to 'be'. They can only become in secondary representations of coherent referal systems, where original 'objects' are replaced rasterised or digitalised representations. Storing the representations in searchable and controlable representation environements (eg a computer network) will enable researchers to establish coherent stories of related invariant objects that then can be experimentally retrieved in subsequent samples of similarly processed information.

  This method or model is however inherently 'lossy', in fact it cannot be otherwise or the enire universe in all eternity would need to be included within the referential model.
  Establishing invariance always automatically results in deleting potential
  .

  In spite of high expectations and promising business plans it doesn't really matter that there is no visible or notable difference between the abstracted model and 'reality'. What does matter is the fact that a different brain than the human brain would come up with an entirely different fictional model with exactly the same characteristic of Quasi-Complete Closure or complete reliability. This undeniably means that we ought to allow the existing model to differtiate according to its own limitations/restraints and that a poetical lapse of absence is needed on micro-levels

 • Any mesured brain-activity or event is per se a past event.
  • For the event to 'be there' it needs to be re-enacted. A mere repetition of such an event would effectively require a second world completely isolated from the world of the past event, otherwise the past event would already act as a sign of the new 'staged' event, and therefor overload it with several qubits. In the context of a human brain the path of the previous event would indeed notibly change the next similarity.
  • Calling it a repitition having an equality in essence would amount to the same thing as saying that the the material of which a hamburger in a MacDonalds in Bejing consists ( say a Big Mac) is closer in essence to a simultaneously existing hamburger of the same kind in a Berlin MacDonalds ( a Berlin Giant) than to another hamburger of a different kind ( a Bejing Big Fish) in the same Bejing MacDonalds. Such a claim would be correct for about 0.000000000000000000000010000000542120% of the known universe, the rest of the place would agree your reasoning was totally crap.

 • through scientific analogous reasoning such a gateway however can be constructed allowing to establish the functional existence of a symbolical coherent supercoded realm or informational system. There is no way to rebuilt a functional model on the same basis as the actual human (animal) visual process short of rebuilding a human (animal). Even if possible that would be quite useless for most purposes.

 • So we need to accept the rules and formalities of abstraction and respect their requirements and consequences, their reality. For this to be done correctly, we should take care of complete closure of the reference system. Complete closure cannot be achieved through first level recursion of the current-world relations. You cannot logically deduce information regarding one abstracted event, say an occurence of current C from point A to point B by establishing those three objects in a logically (fairly) coherent order like (mathematical) language. You can ofcourse and you will be right for most cases, but there is no way you are approach 'reality' with your conclusion. In such a fashion you can only aim to be right for 0.000000000000000000000010000000542120% of the known universe. Again the rest of the place would agree untsoweiter
  For correct deduction first a complete order (possessing the characteristic of full closure or absolute Monadism) needs to be established within the describing order, so that a similar event can be created solely within it, without any reference to the reality of the inspiring or investigated event. Within the descriptive order a theoretical model needs to be built allowing a full description of 'what takes place'. This fase is called 'rasterising the problem': instead of studying the real problem a simulation is built allowing full research controll and reverse enginereing of events that is not feasible immediatly (the Wolfram New Science approach attempts xactly that but will fail ultimately unless the restriction of Closure is underpinned). At that moment the objects are 'real' and establish a full blown reality on their own. Their reality however will always be plug-dependant i.e. at any moment the researcher can pull the plug an its 'existence'and all of its coherence or informational reality will collaps. Likewise, no process within the 'object-realm' will succeed in preventing the researcher or anyone in the real realm to pull its plug, unless it is purposely allowed to store energy to defend itself. If any object does succeed in doing that, one reality might effectively be folded into the other.

 • any functional existence should be accredited with a reality-value x of its functionality f in system S etcetera (Shannon)

 

 • efficient Visual Information Analysis in such fashion is possible for most purposes, i.e promising results will be available rather easily/quickly for approximately 87% of the aims of such analysis. After the initial successes failing to assess the limits of this approach will cause the analysts to revert to

 

2/ NOW DECIDE:

Please choose an apt option from the list and press "I DECIDE"

 

 

Over Esther - About Esther
Geugle is een EgoLog ofte De Esther-Scroll is een plateau in het netgebeuren Anke Veld. Eshter lijkt nogal SF en CyberPunk-achtig te beginnen. Volgens sommige kronkels in het dv-brein 'betert' dat verderop in de schrijfzomer. Dat zullen we dan maar moeten afwachten, vermoed ik... Geugle is an EgoLog or The Scroll of Esther is a socalled Plateau within the net happening Anke Veld. Esther seems to start of in a sf, cyberpunky kinda way, but according to some remaining waves within the cooked brain of author dv there appears to be a promise of Progress later on in this new Summer of Code, wathever that may mean. To be continued..
Over Anke Veld - About Anke Veld

Anke Veld is een tweetalige netroman, een stel gebeurtenissen op het net, t.t.z. code inz. proza dat gepubliceerd wordt naarmate het geschreven wordt.

Proefondervindelijk is allang vastgesteld dat dit helemaal niet werkt, maar auteur dv trekt zich daar hoegenaamd niks van aan en haalt bij het naast zich neerleggen van alle goede raad naar eigen zeggen steevast 'duistere' redenen aan.

Dit netgebeuren vindt al sinds 1996 quasi elke zomer plaats, de auteur beweert namelijk dat hij enkel in de zomer tot het aanleveren van proza in staat is, daar hij de rest van het jaar door meer lyrische monsters op uiterst laagbijdegrondse wijze in een wurggreep wordt gehouden.

Meestal echter blijven de hoofdstukjes afgeleverde tekst per zomer beperkt tot enige luttele velletjes die eerder curieus dan echt boeiend lijken te zijn.

De rest van Anke Veld staat of stond gisteren toch nog hier.

Anke Veld is a bilingual net happening, c'est à dire prose that is being published as it is written.

Experimental research has widely and thoroughly (sic) proven that is no way to be writing a novel, the author says he doesn't give a damn about that and claims to have 'dark' reasons to be acting this way.

Anyhow, this net event has been happening more or less every summer (Belgian Summer, that is, stored in your Memories in a cold Cellar along with the Incident Involving Beer, French Fries, a Game of Tennis and a hairy breasted Blond) since 1996. Only in summertime the author claims to be able to produce prose since during the other seasons he allegedly is held down and oppressed to near suffocation, viciously entrapped in a most lowly manner by Several Lyrical Monsters of the Third Kind.

As it happens this internationally renowned net event fails to deliver little more than a few pages of not very exciting but fairly curious prose each summer.

You can acces the rest of Anke Veld here.

De mythologische Esther/Isthar - Concerning the myth Esther/Isthar

Over Esther/Isthar - About Esther/Isthar

 

 

  

 

 naar een videovanSondheim
sell2

 

 

de doden van de naturen, seriëel / the deaths of natures, serially

pixels based on a video still taken from a movie by A. Sondheim


 

MORE OPERA(ndi)
Schenkingen - Donations

aan Niet-Commerciële Creatieve Werken gepubliceerd in het Publiek Domein

Als u dit project de moeite waard vind, kan u de maker ervan financiëel steunen door het schenken van een klein bedrag via PAYPAL, de veilige on-line manier van betalen.

 

to Non-Commercial Creative Works Published to the Public Domain

If you like this project, you may want to consider supporting the author financially by making a small donation through PAYPAL, the safe way to pay things on-line.

 


THANK YOU!

LIST OF DONATEURS - DONATEURSLIJST:

(Please send a copy of your Paypal receipt and Name + Link to include in this list to dv_AT_vilt.net)

 

Fully functional mock-up of a Cathedral Support Module

(e.g. cost to make this Module and add equals two hours of regular web-dev work= 2 x 50€)

 

If you have the time, please place comments on the no comments place please
      STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs